Om mig som fotograf

Pragmatism snarare än passion

När man försöker beskriva sig själv, så pratar man gärna om passionen till att skapa, till fotograferingen. Men vad händer när den inte infinner sig? Du måste ändå leverera till 100%. Därför pratar jag hellre om att vara praktisk.

Mitt mål varje dag är att hitta det bästa sättet att skapa det av kunden eftersökta resultatet i bilderna

Att tillföra värde och att vara en tillgång snarare än en kostnad

Även om fotografering kan ses enbart att skapa bilder, så är det så ofta mycket mer. Som fotograf jobbar du oftare som problemlösare, än bara som artist. Att ta produkter, mat, en person, en plats den presentation den behöver, och även hitta sätt att göra det på som kanske inte tänkts på tidigare.

Jag utgår från min studio i Malmö, där jag gör mat, dryck & produktfotografering, men även porträtt. Ute på plats är det oftare mode, livsstil och editorial arbete.

Som matfotograf jobbar jag med matstylister, men inte sällan faller den lotten oss att göra stylingen själva i studion. Inte för inte att man spenderar mycket tid i köket och lägger mycket tanke bakom varje liten detalj i en matbild.

Ledsen för att texten avbryts lite abrupt och inte är riktigt snyggt sammanfogad, men den behövde uppdateras, så jag är mitt uppe i den processen just nu...

About me as a photographer

Practicality instead of passion

When you try to describe yourself, it's easy to talk about your passion to creating, to photography. But what happens when you don't feel it? You still have to deliver 100%. That's why I prefer talking about practicality.

My goal is to every day find the best way to create the stunning result you as a client expect and need for your images.

Bringing value and being an asset rather than a cost

Although photography can be seen as only creating images, it's often so much more than that. As a photographer you often work more as a problem solver than just an artist. Bringing products, food, a person, a location that presentation it needs, and also finding ways in how to do it that might not have been thought of before.

My base is in my studio in Malmö, where I do food, beverage & product photography, but also portraits. On location it's more often fashion, lifestyle & editorial work.

As a food photographer I work a lot with food stylists, but not too seldom often we do the styling ourselves in the studio. You wind up spending a lot of time in the kitchen and put a lot of thought into every little detailj in a food image.

Sorry for ending this text abruptly, but it was in need of a due-over and I'm in the middle of composing this new one...